Město Litovel využívá informační systém GINIS již řadu let (od roku 2005). S modulem Přestupky městské policie, který řeší kompletní agendu přestupků a řídí se postupem zákona o zpracování přestupkového případu č. 500/2004 Sb., správním řádem a zákonem č. .251/2016 Sb. o některých přestupcích začali městští strážníci pracovat v minulém roce.

Během nasazování modulu PRM se celková funkcionalita modulu vyvíjela dle přání a požadavků městské policie Litovel. Mezi tyto požadavky patřilo například napojení na centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, registr psů, napojení pokutových bloků, úprava tiskových formulářů atd.

Modul PRM je propojen i se spisovou službou GINIS, která řeší ochranu přístupů k zobrazení různých dokumentů (el. obrazů) u jednotlivých případů. V praxi to znamená, že pokud strážník není vlastník případu, nezobrazí se mu přiložené dokumenty.

Přestupky jsou evidovány v jednom deníku, do kterého se ukládají případy vytvořené jak v modulu PRM, tak i z mobilní aplikace, což zajišťuje vedení všech přestupků na jednom místě a tím i ochranu osobních údajů účastníků. Přehlednost přestupků je zajištěna pomoci detailní možnosti vyhledávání v seznamu případů.

V přestupcích je možné evidovat podrobnosti, které se dají využít ve statistických výstupech, podle kterých velitel městské policie získává přehled o vykonané práci strážníků apod.

Velkou výhodou pro strážníky je mapa četnosti přestupků, podle které se mohou strážníci zaměřovat na oblasti se zvýšenou kriminalitou nebo výskytem porušení předpisů.

Na základě požadavků městské policie Litovel prošla velkou změnou i mobilní aplikace PRM, kterou mohou strážníci využít v terénu. Mobilní aplikace umožňuje strážníkům provést lustraci Registrační značky vozidla, nebo osoby přímo na ulici, popřípadě vytvořit novou činnost, fotodokumentaci či uložit případnému účastníkovi pokutu přímo na místě. Pomocí online rozhraní se prováděná činnost zaznamená v modulu PRM.

Modul PRM komunikuje také s dalšími moduly GINIS jako jsou Daně, dávky a pohledávky DDP, Přestupkové řízení PRR, Zóny parkovacích karet ZPS nebo umožňuje možnost tisku QR kódu pro platbu pokuty či využívá společných číselníků GINIS jako je například kartotéka Externích subjektů.

V současné době se na Městské policií Litovel připravuje řešení pro napojení modulu PRM na informační systém PČR.

O zkušenostech s implementací GINIS PRM se s námi podělil zástupce velitele Městské policie Litovel pan František Bartošek DiS.

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro řešení přestupků Městské policie v GINIS?

V minulých letech jsme využívali rozdílný systém pro evidenci a řešení přestupků, ale hned z několika důvodů jsme se rozhodli pro změnu. Jelikož finance jsou až na prvním místě a ve veřejném sektoru to platí dvojnásob, tak prvním důvodem byla finanční náročnost na provoz systému. Jako důvod číslo dvě bych rád zmínil a tím i vyzdvihnul přívětivé prostředí, které je velice intuitivní pro uživatele. Toto mi i potvrdili kolegové z Městské policie Bílina, kteří přijeli na rychlé školení. 

Zákonodárce dává městským policiím za povinnost dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní polici oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek. S touto povinností je spojená další potřeba komunikace a distribuce dokumentů k příslušným správním orgánům. Odesílání dokumentace přes spisovou službu je otázkou několika kliknutí.   

Jaké bylo Vaše očekávání?

Věděli jsme, že modul PRM není, tak rozšířen mezi další městské policie a s průkopnickou myšlenkou jsme očekávali profesionální přistup při řešení konkrétních problémů. S odstupem času mohu říct, že přechod na nový systém byl zcela bez pochyb přínosem pro naši městskou policii a po překonání „porodních bolestí“ se obešel bez větších problémů. 

Dále bych rád podotknul, že naší nespornou výhodou byla znalost prostředí, jelikož městský úřad pracuje v systému GINIS již řadu let.

Byli nějaké specifické požadavky na řešení přestupků v GINIS?

Postupně při zapracování systému do praxe vyvstali další potřeby spojené s činností MP. Jako příklad bych rád uvedl funkcionalitu přidávání „Typ činnosti“.     

Kolik pracovníků modul využívá a jak jste s ním spokojeni?

Se systémem bylo seznámeno a proškoleno celé mužstvo a to v počtu 10 -ti strážníků. S modulem PRM jsme spokojeni a již se těšíme na novou funkcionalitu v možnosti napojení se na informační systém Policie ČR, který nám opět pomůže zefektivnit naši každodenní činnost v ulicích města.

mobilní aplikace PRM

Autor: Ing. Lukáš Veselý

Ve spolupráci s kolegy z distributora GORDIC Nový Bor jsme realizovali převod dat spisové služby v obci Hlubočky z informačního systému Munis od společnosti Triada spol. s.r.o.  do IS GINIS. Tato migrace dat byla součástí veřejné zakázky „Nový informační systém - Obecní úřad Hlubočky - část B“. 

Původní spisová služba, ze které byly data exportovány byla provozována na Obecním úřadě v Hlubočkách cca 10 let. Velikost zdrojových dat nebyla malá a to i z důvodu požadované migrace elektronických dokumentů, které byly k metadatům dokumentů spisové služby vedeny. Pro migraci dat jsme využili standardizované rozhraní GINIS INT.

Během přípravy a testování migrace dokumentů spisové služby se objevily komplikace spojené například s řešením těchto stavů:

  • Na původních dokumentech byly vedeny osoby, které na úřadu již nepracují
  • Nové spisové a skartační znaky, které byly připraveny pro novou spisovou službu GINIS neodpovídaly dokumentům v původní SSL
  • Zajištění vazby mezi iniciačními a vyřizujícím dokumentem
  • Původní spisová služba měla jinou logiku vedení vlastních a cizích dokumentů

Migrace dat byla provedena tak, aby neohrozila chod úřadu. Všechny potřebné dokumenty byly tedy kompletně převedeny a další kroky směřující k jejich vyřízení, archivaci a skartaci již budou prováděny v modulech IS GINIS.

Autor: Marek Smýkal

Magické datum 9. 9. 2019 se stalo město Znojmo výjimečným. Tento den se totiž široké veřejnosti představil SW nástroj Portál občana, který běžným uživatelům zpřístupňuje nové elektronické nástroje pro komunikaci s jejich úřadem. Nyní je možné základní formuláře vyplňovat a odesílat na podatelnu v elektronické podobě. Také lze zjišťovat aktuální stav závazků vůči městu (např. platby poplatku za komunální odpad nebo psy) a dokonce je i přes platební bránu přímo pomocí platební karty hradit.

Portál občana dále nabízí širokou škálu možností registrace a přihlášení. Od základní registrace pomocí ověřené mailové adresy, přes službu mojeID až po přihlášení účtem v ISDS – Informační systém datových schránek nebo NIA – Národní identitní autoritě (elektronický občanský průkaz nebo jméno, heslo a SMS). P

ro přístup k přehledu závazků je nutné mít tzv. verifikovaný účet (pro mail a mojeID je pro verifikaci nutná návštěva úřadu, přihlášení účtem v ISDS a NIA je jako verifikované uznávané automaticky).

V prvním týdnu ostrého provozu se přihlásilo cca 100 uživatelských účtů, z nichž přibližně třetina se přihlásila právě verifikovaným způsobem. To svědčí o poměrně velké míře rozšíření těchto identifikačních prostředků mezi občany ČR.

V plánu rozvoje této služby je doplnění podpory tvorby elektronických podpisů a speciálních formulářů pro podávání žádostí na dotace.

Autor: Ing. Lukáš Plhoň

Město Mikulov si již od roku 2017 užívá výhod Mobilní elektronické podpisové knihy (MPK) od společnosti Gordic. Hlavním důvodem této volby moderního způsobu schvalování a podepisování dokumentů jedním tlačítkem odkudkoliv byla častá potřeba vyřízení naléhavých požadavků v rámci schvalovacího procesu dokumentu finanční kontroly i pracovníky úřadu, kteří nejsou z různého důvodu (služební cesta, návštěva lékaře, nemoc, …) přítomni ve své kanceláři.

Podobných situací se podařilo tímto nástrojem vyřešit již několik set. Zákazník ocenil rychlou implementaci řešení a licenční model umožňující neomezený počet uživatelů, kteří ji mohou využívat.

Aplikaci Elektronická podpisová knihu je možné stáhnout zdarma z obchodů App Store a Google Play. Po její instalaci zadá uživatel prostřednictvím QR kódu odkaz na příslušný zákazníkův server, který mobilní aplikace zprostředkuje přímou a zabezpečenou komunikaci s informačním systémem GINIS. Po přihlášení pomocí jména svého účtu a příslušného hesla se pak dostane jak ke svým dokumentům aktuálně určených k vyřízení, tak i k archivu toho, co kdy v minulosti vyřizoval.

Někteří uživatelé mohou mít k použití mobilní aplikace bez kvalifikovaného podpisu výhrady ve spojitosti s nároky nařízení eIDAS o „elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu“ je platné od 1. 7. 2016. V této souvislosti zveřejnilo v roce 2018 Ministerstvo financí České republiky stanovisko č. 3/2018, podle kterého v případě elektronické finanční kontroly není nezbytné používat elektronický podpis. Pro účely řídicí kontroly je tedy postačující prokázání identity podepisujícího nezměnitelným záznamem v informačním systému (přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla a informace o datu provedení záznamu).

Autor: Ing. Lukáš Plhoň

Společnost GORDIC a město Telč dosáhly ruku v ruce významného úspěchu na poli poskytování elektronických služeb pro občany.

Koncem srpna 2019 se podařilo napojit webovou dlaždici města Telče na státní portál občana. Významným způsobem tak byly rozšířeny elektronické služby pro obyvatele tohoto úžasného města.

O co se jedná?

Pod pojmem portál si někdo představí vstup do kostela či kláštera. Po dlaždicích lze pak dojít třeba k oltáři.

V našem případě se však jedná o portál v pojetí informačních technologií. Označuje webovou aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem informace z různých zdrojů. A nejen to. Přes portál občana můžete vyřídit například poplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, požádat o zábor veřejného prostranství či podat žádost o dotace.

Elektronické služby poskytují i jiná města. Telč je však o krůček dál. Dlaždice města je nyní dostupná i na státním portálu občana, který spravuje Ministerstvo vnitra. Jedná se o první kompletní propojení obou portálů. Splňuje totiž princip single-sign-on, který umožní použít jedno přihlášení do více aplikací zároveň. Uživatel je pomocí jednoho přihlášení ověřen a ostatními aplikacemi je považován za důvěryhodného. Občané Telče se nyní jednou zaregistrují a vyřídí své záležitosti jak vůči státu (např. výpis bodového hodnocení řidiče) tak vůči svému městu. Vše z pohodlí domova.

Bude právě vaše město, obec či úřad další, kdo se k nám přidá?

Dříve se dalo na úřad vstoupit pouze dveřmi. V Telči to nyní lze i digitálně.

Autor: GORDIC, Kotisa Jiří

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, což je oblast, kterou se sdružení CNZ (Co po nás zbude) dlouhodobě zabývá. Projekty vhodné pro posouzení ceny hodnotí rada CNZ a přizvaní odborníci v dané oblasti. Při vyhodnocování se hledí na odbornou stránku projektů, tedy zda a jak inovativní mají přínos pro správu a práci s důvěryhodnými dokumenty a jejich využitelnost, a zda a jak řeší jejich dlouhodobou a důvěryhodnou správu, včetně ukládání a archivace. Jedná se o jedinou odbornou cenu tohoto druhu v ČR.

V letošním roce byla cena CNZ udělena projektu příspěvkové organizace, Knihovny Jiřího Mahena v Brně: Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna

Vlastní projekt spočívá ve vybudování moderního informačního systému knihovny. Je založen na informačním systému GINIS firmy GORDIC a knihovnickém systému ARL. Oba systémy jsou vzájemně integrovány a IS GINIS je dále provázán na docházkový systém. Celý projekt je jedinečný

  • Rozsahem v rámci knihoven celé republiky
  • Komplexností celého řešení
  • Vzájemnou integrací tří informačních systémů
  • Kromě centrální knihovny pokrývá 33 poboček

Cenou je křišťálový artefakt vyrobený novoborskou společností SpOo Design Radim Sukup.

 

IT Projekt roku je unikátní soutěž, kdy CACIO hledá, posuzuje a objektivně a odborně oceňuje nejlepší projekty v oblasti informačních technologií a pečuje o jejich mediální prezentaci. Opakovaně a postupně tak přispívá ke zvyšování efektů a kvality projektů v ICT a seznamuje odbornou i laickou veřejnost s vynikajícími projekty. V rámci soutěže získal projekt i ocenění Finalista s čestným oceněním předsedy CACIO.

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook