V průběhu roku 2019 proběhl v Domově seniorů Hranice přechod z Win verzí Gordic na nový systém GINIS Express SQL. Na základě požadavků zákazníka byl realizováno i řešení objednávek.

Modul Objednávky je propojen s modulem Faktury a je primárně určen pro evidenci objednávek a smluv, práci se smlouvami, jejich dodatky a objednávkami a také umožňuje komunikaci s registrem smluv ISRS, sdílení dat pro ostatní moduly řady GINIS Express - SQL (ISU, ESU, KDF, atp.) firmy GORDIC spol. s r.o.

Součástí modulu je také napojení na modul Externí subjekty (ESU) řady GINIS Express - SQL a napojení na modul Interní subjekty (ISU) řady GINIS Express - SQL.

Na základě požadavků zákazníka byl upraven formulář pro tisk objednávek a jednotliví pracovníci, kteří mají povolen přístup, mohou zadávat svoje objednávky a sledovat jejich vyřízení.

Do budoucna se počítá ještě s instalací modulu EPK (Elektronická podpisová kniha), která by umožnila připojování elektronických podpisů průvodkám jednotlivým dokumentům dle zadaného scénáře navržené elektronické finanční kontroly.

Autor: Jaromír Kapounek

 

Město Litovel využívá informační systém GINIS již řadu let (od roku 2005). S modulem Přestupky městské policie, který řeší kompletní agendu přestupků a řídí se postupem zákona o zpracování přestupkového případu č. 500/2004 Sb., správním řádem a zákonem č. .251/2016 Sb. o některých přestupcích začali městští strážníci pracovat v minulém roce.

Během nasazování modulu PRM se celková funkcionalita modulu vyvíjela dle přání a požadavků městské policie Litovel. Mezi tyto požadavky patřilo například napojení na centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, registr psů, napojení pokutových bloků, úprava tiskových formulářů atd.

Modul PRM je propojen i se spisovou službou GINIS, která řeší ochranu přístupů k zobrazení různých dokumentů (el. obrazů) u jednotlivých případů. V praxi to znamená, že pokud strážník není vlastník případu, nezobrazí se mu přiložené dokumenty.

Přestupky jsou evidovány v jednom deníku, do kterého se ukládají případy vytvořené jak v modulu PRM, tak i z mobilní aplikace, což zajišťuje vedení všech přestupků na jednom místě a tím i ochranu osobních údajů účastníků. Přehlednost přestupků je zajištěna pomoci detailní možnosti vyhledávání v seznamu případů.

V přestupcích je možné evidovat podrobnosti, které se dají využít ve statistických výstupech, podle kterých velitel městské policie získává přehled o vykonané práci strážníků apod.

Velkou výhodou pro strážníky je mapa četnosti přestupků, podle které se mohou strážníci zaměřovat na oblasti se zvýšenou kriminalitou nebo výskytem porušení předpisů.

Na základě požadavků městské policie Litovel prošla velkou změnou i mobilní aplikace PRM, kterou mohou strážníci využít v terénu. Mobilní aplikace umožňuje strážníkům provést lustraci Registrační značky vozidla, nebo osoby přímo na ulici, popřípadě vytvořit novou činnost, fotodokumentaci či uložit případnému účastníkovi pokutu přímo na místě. Pomocí online rozhraní se prováděná činnost zaznamená v modulu PRM.

Modul PRM komunikuje také s dalšími moduly GINIS jako jsou Daně, dávky a pohledávky DDP, Přestupkové řízení PRR, Zóny parkovacích karet ZPS nebo umožňuje možnost tisku QR kódu pro platbu pokuty či využívá společných číselníků GINIS jako je například kartotéka Externích subjektů.

V současné době se na Městské policií Litovel připravuje řešení pro napojení modulu PRM na informační systém PČR.

O zkušenostech s implementací GINIS PRM se s námi podělil zástupce velitele Městské policie Litovel pan František Bartošek DiS.

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro řešení přestupků Městské policie v GINIS?

V minulých letech jsme využívali rozdílný systém pro evidenci a řešení přestupků, ale hned z několika důvodů jsme se rozhodli pro změnu. Jelikož finance jsou až na prvním místě a ve veřejném sektoru to platí dvojnásob, tak prvním důvodem byla finanční náročnost na provoz systému. Jako důvod číslo dvě bych rád zmínil a tím i vyzdvihnul přívětivé prostředí, které je velice intuitivní pro uživatele. Toto mi i potvrdili kolegové z Městské policie Bílina, kteří přijeli na rychlé školení. 

Zákonodárce dává městským policiím za povinnost dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní polici oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek. S touto povinností je spojená další potřeba komunikace a distribuce dokumentů k příslušným správním orgánům. Odesílání dokumentace přes spisovou službu je otázkou několika kliknutí.   

Jaké bylo Vaše očekávání?

Věděli jsme, že modul PRM není, tak rozšířen mezi další městské policie a s průkopnickou myšlenkou jsme očekávali profesionální přistup při řešení konkrétních problémů. S odstupem času mohu říct, že přechod na nový systém byl zcela bez pochyb přínosem pro naši městskou policii a po překonání „porodních bolestí“ se obešel bez větších problémů. 

Dále bych rád podotknul, že naší nespornou výhodou byla znalost prostředí, jelikož městský úřad pracuje v systému GINIS již řadu let.

Byli nějaké specifické požadavky na řešení přestupků v GINIS?

Postupně při zapracování systému do praxe vyvstali další potřeby spojené s činností MP. Jako příklad bych rád uvedl funkcionalitu přidávání „Typ činnosti“.     

Kolik pracovníků modul využívá a jak jste s ním spokojeni?

Se systémem bylo seznámeno a proškoleno celé mužstvo a to v počtu 10 -ti strážníků. S modulem PRM jsme spokojeni a již se těšíme na novou funkcionalitu v možnosti napojení se na informační systém Policie ČR, který nám opět pomůže zefektivnit naši každodenní činnost v ulicích města.

mobilní aplikace PRM

Autor: Ing. Lukáš Veselý

25. 11. 2019 v Obecním domě v Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže magazínu Egovernment The Best 2019.

V kategorii obcí zvítězil se zajímavým projektem Městys Svitávka. Název projektu „Moderní elektronický úřad“ plně vystihuje cíle a výsledky vítězného projektu.

Projekt je vzhledem k velikosti úřadu velmi komplexní a dal si za úkol modernizaci a centralizaci IT struktury, která byla před zahájením realizace projektu značně roztříštěná. Na této infrastruktuře vybudovat základy pro umožnění elektronizace městyse včetně jeho příspěvkových organizací. Zajištění bezpečnosti, dostupnosti informačních systémů, pro pracovníky městyse a jeho PO, ale i informací pro občany obce a všechny, kteří potřebují s obcí komunikovat, popř. získat informace.

Jako komplexní systém byl zvolen IS GINIS v edicích Standard a Express a vlastní implementace byla realizována firmou FPO s. r. o. GORDIC Reseller ve spolupráci s firmou K-NET zajišťující technickou infrastrukturu

Mezi hlavní dosažené výhody patří:

 • Dostupnost – pracovníkům je umožněno připojení k systému i mimo jejich pracoviště, umožňuje např. práci z domu, služební cesty atd. Toto má pozitivní dopad jak na zkrácení různých lhůt, kdy z důvodu nepřítomnosti musely být termíny, prodlužovány apod. Tak na komfort zaměstnanců, kteří si mohou svoji práci lépe rozvrhnout a přizpůsobit potřebám svým i úřadu.
 • Usnadnění práce, automatizace rutinních postupů, které umožňují snížit chybovost, duplicitu pořizování a umožní tak lepší zvládání našich povinností, bez nutnosti náboru nových pracovníků.
 • Bezpečnost – centralizací a modernizací infrastruktury i využívaného informačního systému byla zásadním způsobem zvýšena bezpečnost celého řešení, např. přístupová práva, nebo kvalita zálohování dat.
 • Elektronizace procesů – implementace nového systému umožnila připravit přechod procesů z papírové podoby do elektronické – např. proces schvalování
 • Propojení systémů umožnilo zlepšit nakládání s daty – snížilo počet duplicitních operací. Došlo k propojení spisové služby a ekonomického systému.
 • Průkaznost, vyhledávání a kontrola – u veškerých procesů je zaznamenávána jejich historie což umožňuje dohledat konkrétní úkon jeho dobu i odpovědnou osobu. Jednoznačná identifikace všech dokumentů, dokladů umožňuje jednoduše v systému vyhledávat konkrétní doklady i vazby mezi nimi.
 • Vazba na centrální registry doznala významného rozšíření.

Podrobnější informace najdete na na https://www.egovernment.cz/inpage/elektrourad/

Realizovaný projekt se stal vhodným odrazovým můstkem k dalšímu rozvoji informačního systému městyse i jeho příspěvkových organizací v dynamicky se rozvíjejícím světě digitálních služeb.

Autor: Jiří Kotisa 

Magické datum 9. 9. 2019 se stalo město Znojmo výjimečným. Tento den se totiž široké veřejnosti představil SW nástroj Portál občana, který běžným uživatelům zpřístupňuje nové elektronické nástroje pro komunikaci s jejich úřadem. Nyní je možné základní formuláře vyplňovat a odesílat na podatelnu v elektronické podobě. Také lze zjišťovat aktuální stav závazků vůči městu (např. platby poplatku za komunální odpad nebo psy) a dokonce je i přes platební bránu přímo pomocí platební karty hradit.

Portál občana dále nabízí širokou škálu možností registrace a přihlášení. Od základní registrace pomocí ověřené mailové adresy, přes službu mojeID až po přihlášení účtem v ISDS – Informační systém datových schránek nebo NIA – Národní identitní autoritě (elektronický občanský průkaz nebo jméno, heslo a SMS). P

ro přístup k přehledu závazků je nutné mít tzv. verifikovaný účet (pro mail a mojeID je pro verifikaci nutná návštěva úřadu, přihlášení účtem v ISDS a NIA je jako verifikované uznávané automaticky).

V prvním týdnu ostrého provozu se přihlásilo cca 100 uživatelských účtů, z nichž přibližně třetina se přihlásila právě verifikovaným způsobem. To svědčí o poměrně velké míře rozšíření těchto identifikačních prostředků mezi občany ČR.

V plánu rozvoje této služby je doplnění podpory tvorby elektronických podpisů a speciálních formulářů pro podávání žádostí na dotace.

Autor: Ing. Lukáš Plhoň

"Znojmo - historické město pro moderní občany", tak zněl název výherního projektu v každoroční soutěži o nejzajímavější počiny elektronizace veřejné správy v ČR – E-government THE BEST. 

Do kategorie "MĚSTA" projekt nominoval místostarosta Jakub Malačka.

Když jsem přihlašoval náš projekt “ZNOJMO - HISTORICKÉ MĚSTO PRO MODERNÍ OBČANY”, tak jsem si říkal jo, udělali jsme kus práce, zkusíme se porovnat s ostatními městy. A my jsme vyhráli. Cca během jednoho roku máme na všech parkovištích možnost placení kartou. O rozpočtu rozhodujete vy a on-line. Přes Portál občana nám můžete posílat k elektronickému vyřízení, co se vám zlíbí. Aby vám neodtáhli auto, tak vás informujeme přes e-mail a mobil atd. atd.

(Ing. Jakub Malačka, místostarosta města Znojma a Ing. Lukáš Plhoň, BNSOFT s.r.o.)

Stěžejním cílem města Znojma nebyl jeden konkrétní projekt, ale série projektů, které by usnadnily občanům komunikaci s úřadem a na druhou stranu také ulehčily úřadu aktivně komunikovat s občany. To vše za použití moderních technologií.

GORDIC spol. s r.o. realizoval následující části výherního projektu:

 • Portál občana – jedná se o databázový systém, který ukládá informace o počtu registrací, počtu podání a plateb, přístupů a dalších informací. Lze tedy posoudit z hlediska počtu registrací a jejich tendence, zdali byl zamýšlený projekt úspěšný. Za měsíc a půl bylo registrováno přes 300 Znojmáků. 
  Tato aktivita byla vytyčena jako stěžejní, proto jí také byla věnována největší míra pozornosti. Úřad si byl vědom toho, že nestačí portál pouze spustit s jednou či dvěma funkcionalitami, ale že je nutno nabídnout občanům maximální možný komfort, aby měli reálný důvod se do systému zaregistrovat, a také jej následně aktivně využívat. Celý proces byl započat, otestován a spuštěn v roce 2019. 
 • Platební QR Kiosek – zde je sledován počet plateb a je porovnáván s počtem plateb prostřednictvím fyzické pokladny. Aktuálně sledujeme zvyšující se počet plateb prostřednictvím kiosku a snižující se počet fyzických plateb. S ohledem na stále zvyšující se automatizaci byl v roce 2019 uveden do „ostrého provozu“ platební kiosek pro úhradu správních poplatků s napojením a ekonomický systém města. Aby byla zajištěna pohodlnost pro platící, vše funguje na principu QR kódů, kdy občan přiloží QR kód a platební kiosek rovnou přednastaví typ uhrazeného poplatku a jeho výši. Občan si tak jen zvolí hotovostní či bezhotovostní úhradu.

Elektronické bankovnictví či bezhotovostní bezkontaktní platební styk je již naprosto běžnou součástí života lidí. Je tedy potřeba, aby tyto prvky moderního života nabízelo občanům i město. Pokud město má data, která se přímo dotýkají občanů (například datum blokového čištění v jejich ulici), není nic náročného na tom zaslat jim notifikaci, aby sami nemuseli tyto informace vyhledávat. Jde tedy kromě zpříjemnění komunikace občanů s úřadem i o to, aby úřad sám aktivně předával svá data občanům. U občanské veřejnosti na komunální úrovni lze spatřit rostoucí aktivitu směrem ke kontrole veřejných výdajů a chuť podílet se na struktuře výdajů. 

Jasně, nám už se to jeví jako standard, ale ne všude to tak je. Proto mám obrovskou radost z úspěchu v této soutěži a díky moc všem kolegům, kteří se na tomto podíleli. A nebojte, i na příští rok chystáme další věci, tvrdí Jakub Malačka na svém facebookovém profilu.

Držíme palce jak Znojmu, tak organizátorům soutěže a věříme, že podobné projekty vylepší život občanů i fungování měst a obcí.

Zdroj článku:

Společnost GORDIC a město Telč dosáhly ruku v ruce významného úspěchu na poli poskytování elektronických služeb pro občany.

Koncem srpna 2019 se podařilo napojit webovou dlaždici města Telče na státní portál občana. Významným způsobem tak byly rozšířeny elektronické služby pro obyvatele tohoto úžasného města.

O co se jedná?

Pod pojmem portál si někdo představí vstup do kostela či kláštera. Po dlaždicích lze pak dojít třeba k oltáři.

V našem případě se však jedná o portál v pojetí informačních technologií. Označuje webovou aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem informace z různých zdrojů. A nejen to. Přes portál občana můžete vyřídit například poplatky za komunální odpad, poplatek ze psů, požádat o zábor veřejného prostranství či podat žádost o dotace.

Elektronické služby poskytují i jiná města. Telč je však o krůček dál. Dlaždice města je nyní dostupná i na státním portálu občana, který spravuje Ministerstvo vnitra. Jedná se o první kompletní propojení obou portálů. Splňuje totiž princip single-sign-on, který umožní použít jedno přihlášení do více aplikací zároveň. Uživatel je pomocí jednoho přihlášení ověřen a ostatními aplikacemi je považován za důvěryhodného. Občané Telče se nyní jednou zaregistrují a vyřídí své záležitosti jak vůči státu (např. výpis bodového hodnocení řidiče) tak vůči svému městu. Vše z pohodlí domova.

Bude právě vaše město, obec či úřad další, kdo se k nám přidá?

Dříve se dalo na úřad vstoupit pouze dveřmi. V Telči to nyní lze i digitálně.

Autor: GORDIC, Kotisa Jiří

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook