Jako každoročně, dojde i od 1. 1. 2021 k řadě změn v oblasti mezd a platů. Vstupuje v účinnost další část novely zákoníku práce, kdy dojde k zásadním a rozsáhlým změnám v oblasti dovolené. Ke zcela zásadním změnám dochází i v oblasti zdaňování mezd. Řada dalších změn má charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů.

Pracovněprávní oblast

V oblasti pracovního práva se od 1. 1. 2021 zvýší minimální a zaručená mzda.

Od 1. 1. 2021 se zvýšit základní sazba minimální měsíční mzdy na 15 200 Kč (do 31. 12. 2020: 14 600 Kč), zvýší se rovněž základní sazba minimální hodinové mzdy na 90,50 Kč (do 31. 12. 2020: 87,30 Kč).

Zvyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 8 skupin prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin od 15 200 Kč do 30 400 Kč za měsíc, resp. od 90,50 Kč do 181,00 Kč za hodinu.

Dne 1. 1. 2021 nabývají účinnosti zbylá ustanovení novely č. 285/2020 Sb. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dochází k zásadním koncepčním změnám v oblasti podmínek vzniku práva na dovolenou a jejího čerpání. Dovolená se nově nebude vypočítávat na dny, ale na hodiny podle týdenní pracovní doby. Dovolená bude počítána podle odpracovaných hodin, opouští se koncepce dovolené za odpracované dny. Změna by měla vést k přesnějšímu a spravedlivějšímu určení dovolené (především u zkrácených úvazků, při změnách úvazku apod.). Ruší se dovolená za odpracované dny (1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů).
 • Zavádí se institut tzv. sdíleného pracovního místa, tj. rozvržení jednoho pracovního místa mezi více zaměstnanců, pracovní dobu si mezi sebou budou rozvrhovat sami zaměstnanci. Zaměstnavatel může počítat jen s jedním pracovním místem místo dnešních dvou a více, což by mu mělo ulevit s administrativou. To by mělo umožnit zaměstnancům lepší sladění pracovního a rodinného života a vést k zapojení rodičů s malými dětmi, seniorů a studentů do pracovního procesu na kratší úvazek.
 • Zvyšují se finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jednorázové odškodnění nově bude dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství, mělo by od 1. 1. 2021 činit cca 680 000 Kč. V současnosti je částka pevně stanovena na 240 000 Kč. Pozůstalí budou mít také právo na peníze na náhrobek ve výši 1,5násobku průměrné mzdy.
 • Zavádí se týden placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatele, instruktory, jedná se o pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež. Podle stávající úpravy měli zaměstnanci, kteří působí na táborech, možnost využít až tří týdnů volna bez náhrady mzdy. Nově mohou zaměstnanci využít jeden týden jako placené volno s náhradou mzdy. Zaměstnavatel může prostřednictvím příslušné OSSZ požádat o úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu.

Daň z příjmů

 • Po 13 letec se ruší základ daně ve výši tzv. superhrubé mzda (hrubá mzda + odvody zaměstnavatele na pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Zaměstnancům se bude zdaňovat jejich hrubá mzda, a to sazbou 15 %, výdělky převyšující 48násobek průměrné hrubé mzdy (141 764 Kč měsíčně, 1 701 168 Kč ročně) se tak zdaňují sazbou 23 %.
 • Po 13 letech se  zvýší daňová sleva na poplatníka a to na částku 27 840 Kč ročně, tj. 2 320 Kč měsíčně (zvýšení o 250 Kč z dosavadních 2 070 Kč).
 • Ruší se strop na daňový bonus, tj. maximální výše daňového bonusu, toto maximum činilo 60 300 Kč za rok.
 • Zavádí se stravovací (stravenkový) paušál, zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a papírových stravenek poskytovat daňově zvýhodněné stravování také ve formě peněžitého příspěvku na stravování. Paušální příspěvek na stravování je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele, na straně zaměstnance pak je osvobozený od daně z příjmů a od pojistných odvodů. A to až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin za jednu směnu, v roce 2021 se tedy jedná o výši příspěvku 75,60 Kč za směnu (70 % ze stravného 1083 Kč). Stravenky se přitom neruší a dosavadní režim zůstává zachován.

V oblasti zdaňování příjmů fyzických osob dochází dále k následujícím změnám, které vyplývají ze zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021:

 • Při uplatňování daňové slevy za umístění dítěte v mateřské škole apod. (školkovné) si lze daň snížit maximálně do výše minimální mzdy za každé vyživované dítě, za rok 2020 tedy maximálně o 14 600 Kč, za rok 2021 to bude maximálně o 15 200 Kč za každé vyživované dítě.
 • V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se zvýší minimální hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 7 600 Kč (v roce 2020 to bylo 7 300 Kč).
 • Podmínkou pro vyplacení ročního daňového bonusu je příjem ze závislé činnosti a z podnikání v úhrnu nejméně 91 200 Kč (za rok 2020 to bylo 87 600 Kč).
 • Úhrn příjmů z pravidelně vypláceného důchodu nebo penze osvobozený od daně z příjmů se zvýšuje z 525 600 Kč (rok 2020) na 547 200 Kč (rok 2021).

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

 • Na základě sdělení MPSV č. 436/2020 Sb. se po dvou letech od 1. 1. 2021 zvyšuje rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3 000 Kč na 3 500 Kč.
 • Jde zároveň o limitní částku pro zdaňování příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP (např. příjmy z dohody o pracovní činnosti, odměny členů statutárních orgánů, odměny za práci ve volební komisi apod.). Srážkovou daní se bude zdaňovat příjem maximálně ve výši 3 500 Kč včetně.
 • V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje také minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců (týká se pouze osob, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění) a osob bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč (dosud 1 971 Kč).
 • U zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod a je zaměstnán u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením (tj. platí jen pro poměrně úzkou skupinu zaměstnavatelů), bude vyměřovacím základem pro platbu pojistného na zdravotní pojištění od 1. 1. 2021 částka přesahující 13 088 Kč (od 1. 6. do 31. 12. 2020 to bylo 11 607 Kč).
 • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení činí v roce 2021 1 701 168 Kč (v roce 2020 to bylo 1 672 080Kč).

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávky nemocenského pojištění

 • K 1. 1. 2021 dochází k pravidelnému navýšení redukčních hranic pro redukci průměrného hodinového výdělku (dále jen „PHV“) při poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) či karanténě. Redukční hranice se v souladu se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) č. 435/2020 Sb. zvyšují na 206,85 Kč (dosud 203,35 Kč), 310,28 Kč (304,85 Kč) a 620,38 Kč (609,70 Kč). Maximální redukovaný PHV tak činí 341,26 Kč, maximální výše hodinové náhrady pak činí 204,76 Kč.
 • Sdělením MPSV č. 435/2020 Sb., dochází i ke změně redukčních hranic pro redukci denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) při výplatě dávek nemocenského pojištění, kterou vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení – dále jen „OSSZ“ (PSSZ, MSSZ). První redukční hranice pro úpravu DVZ činí 1 182 Kč (dosud 1 162 Kč), druhá redukční hranice 1 773 Kč (1 742 Kč) a třetí 3 545 Kč (3 484 Kč). Maximální redukovaný DVZ tak činí 1 950 Kč, maximální nemocenské za den pak činí 1 170 Kč (15. až 30. den nemoci), 1 287 Kč (31. až 60. den nemoci), 1 404 Kč (od 61. dne nemoci).

Oblast zaměstnanosti

 • Na základě stanovení Průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 ve sdělení MPSV je určena výše odvodu do státního rozpočtu, není-li splněn povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2020. Tato částka činí 86 527,50 Kč za rok 2020 (za rok 2019 to bylo 83 572,50 Kč za jednoho zaměstnance). Tento odvod se hradí úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele a je splatný 15. 2. 2021.
 • Na základě výše Průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 se zvyšuje i maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2021.
 • Uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, může současně vykonávat závislou činnost, pokud jeho příjem za kalendářní měsíc nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. 7 600 Kč (dosud 7 300 Kč). Jedná se o tzv. nekolidující zaměstnání, nesmí se přitom jednat o příjem z dohody o provedení práce).

Důchodové pojištění

 • Základní výměra všech důchodů se v souladu s nařízením vlády č. 381/2020 Sb. zvyšuje o 60 Kč z 3 490 Kč na 3 550 Kč měsíčně. Procentní výměra těchto již dříve přiznaných důchodů vzroste o 7,1 %. O zvýšení důchodu není třeba žádat, úpravu provede ČSSZ automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Od 1. 1. 2021 tak vzrostou důchody průměrně o 839 Kč (o 5,8 %).
 • Minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění od 1. 1. 2021 činí 2 481 Kč (v roce 2020 to bylo 2 439 Kč).

Ostatní změny

 • Sazby zahraničního stravného se v roce 2021 zvýší oproti roku 2020 a to dle Vyhlášky č. 510/2020 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.
 • Stejně jako každý rok dochází i v roce 2021 k úpravám výše tuzemských cestovních náhrad. Tyto jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 589/2020o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
 • Byly vyhlášeny nové platové tabulky a to NV č. 603/2020, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronický magazín společnosti
Portál občana – Elektronické řešení životních situací a komunikace s občany
HDL Automation – Bezpečná automatizace budov
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
MyMight – Chytřejší internet věcí
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
Asociace bezpečná škola

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook