Na základě nařízení vlády ČR ze dne 31. 5. 2017 se mění NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a od 1. 7. 2017 dochází ke změně platových poměrů a zařazení prakticky všech zaměstnanců státní správy.

Tímto usnesením se v praxi realizovaly 2 zásadní a podstatné změny:

  • přeřazení pracovníků do nových ( staronových ) příloh § 5 NV 564/2006 Sb.

  • navýšení tarifních mezd ( o 9,4 %, 10 %, 23 % ) u specifikovaných skupin pracovníků.

Níže pro úplnost uvádím aktuální úplné znění §5 novelizovaného NV 564/2006 Sb. Odstavec vždy značí zařazení pracovníka do aktuální přílohy a tedy i přiřazení platové tabulky (tarifu). Podstatná je tedy změna a restrikce původních 9 platových tabulek na 6.

§ 5
Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavcích 2 nebo 5 stanoveno jinak.“.

(4) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

Aktuální verze modulů PAM (5.16.0A) a PER (2.36.2B) produktové řady GINIS Express je na tuto legislativní změnu s předstihem připravena. Změnu příslušných příloh (položka st. Správa na kartě pracovníka) a s tím související změnu platového tarifu je možno provést prakticky kdykoliv, tedy i při nezpracovaných mzdách za červen 2017. Veškeré provedené změny se musí pochopitelně na karty pracovníků zapsat s platností od 01.07.2017 od kdy účinnost nařízení vlády platí. Tím je mimo jiné zabezpečeno i správné generování pololetních statistických výkazů (ISPSP,…) z matričních údajů k 30.06.2017. Výše přiznaného tarifu se u pracovníka řídí mimo jiné vyplněním položky statní správa na jeho kartě (číslo přílohy značí příslušný odstavec §5 NV 564/2006 Sb):

>>>> ZMĚNU PŘÍLOHY NA KARTĚ PRACOVNÍKA (POLOŽKA ST. SPRÁVA) PROVEDEME POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍHO ALGORITMU <<<<

Původní příloha (do 3. 6. 2017) Nová příloha (od 1. 7. 2017) viz. §5

1 >>>> 1 (+9,4%) THP,nepedag,provozáři,pracov. PO
2 >>>> 3 (+23%) sociální pracovníci v soc. službách
3 >>>> 1 zdrav.pracovníci – jesle
4 >>>> 2 úředníci územně sam. celků
5 >>>> 3 (+10%) zdrav.pracovníci – v resortu MO,MV
6 >>>> 3 zdrav.pracov.vázáni úhr.Vyhláškou (DD,ÚSP)
7 >>>> 4 lékaři v org. Soc. zabezpečení
8 >>>> 5 lékaři vázáni úhr. vyhláškou
9 >>>> 6 pedagogové

Změnu přílohy na kartě můžeme provést ručně u každého pracovníka a nebo (při větším počtu pracovníků) zásahem SW – technika GORDIC. Pro kontrolu změn platových tarifů máme navíc v menu „Výstupy - Údaje pracovníka – Změna Platových tarifů“ k dispozici kontrolní sestavu PAM33000.FRX. Je z ní vidět srovnání původního (do 3. 6. 2017) a nového (od 1. 7. 2017) tarifu. Slouží i jako podklad pro zapracování ekonomicko-managerských dopadů provedených změn do rozpočtu organizace.

Veškeré změny a úpravy v platu se provádí za předpokladu, že máme v programu na kartách jednotlivých pracovníků vyplněny tyto základní nezbytné údaje:

  • platová třída a stupeň
  • údaj „státní správa“
  • druh pracovně právního vztahu 0–5, příp. 9 (tedy nikoliv DPP, DPČ, funkcionáři úřadů – u těchto pracovníků se změna neprovádí)
  • jsou „ve stavu“

Pro úplnost na závěr doplním fakt, že se zákonnou změnou tarifu je možné měnit další položky platového výměru (osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za vedení, …)

Autor: RNDr. Milan Fňašek

Kontaktní formulář

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím Váš telefon
Zadejte prosím Vaši emailovou adresu Emailová adresa není platná
Zadejte prosím text Vašeho dotazu

Odkazy

GORDIC – Přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů
GORinfo – Elektronická verze časopisu společnosti GORDIC®
Vím, kam klikám – Bezpečnostní průvodce internetem
Smart Cities Od chytrého úřadu k chytrému městu
ISVS – Zpravodajství a služby z oblasti ISVS a eGovernmentu
KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti
Asociace bezpečná škola
gordiccybersec.cz – Řešení GDPR a kybernetické bezpečnosti společně

Mapa webu
Pro partnery

Kontakt

BNSOFT s. r. o.
Bezručova 929/3
669 02 Znojmo
e-mail: bnsoft(at)bnsoft.cz

tel.: +420 515 300 611
mobil: +420 728 121 905
fax: +420 515 300 642

facebook